معرفی شرکت


شرکت تعاونی مسکن کانون بازنشستگان کشوری با هدف تأمین مسکن برای بازنشستگان در تاریخ 53/10/28 و تحت شماره 20595 در اداره کل ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است و در حال حاضر نیز دارای 4100 عضو می باشد .
ادامه مطلب...